Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Poskytované služby

Postup při vyřizování stížnosti

Vážený paciente,

klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a z tohoto důvodu jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s naší ambulantní péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky pracoviště.


Postup při podání stížností

Kdo může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. osoba zmocněná pacientem

Jakým způsobem může být stížnost podána:

  1. ústně - záležitost s Vámi projednají zástupci vedení Očního centra AGEL. V případě, že záležitost nelze vyřešit ihned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou.
  2. písemně - v listinné nebo elektronické podobě.
    Písemná forma musí obsahovat: identifikační údaje odesílajícího: jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.
  3. anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Kde, komu a kdy můžete stížnost podat:

Oční centrum AGEL s.r.o.
sídlo: Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
telefon: 725 934 308, 777 725 764, 595 633 341
e-mail: gabriela.albrechtova@oca.agel.cz 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupení stížnosti, je poskytovatel povinen informovat stěžovatele.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje.