Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

595 633 342 (včetně záznamníku)
595 633 344

Poskytované služby

Postup při vyřizování stížnosti

Vážený paciente,

klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a z tohoto důvodu jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s naší ambulantní péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky pracoviště.


Postup při podání stížností

Kdo může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. osoba zmocněná pacientem

Jakým způsobem může být stížnost podána:

  1. ústně - záležitost s Vámi projednají zástupci vedení Očního centra AGEL. V případě, že záležitost nelze vyřešit ihned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou.
  2. písemně - v listinné nebo elektronické podobě.
    Písemná forma musí obsahovat: identifikační údaje odesílajícího: jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.
  3. anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Kde, komu a kdy můžete stížnost podat:

Oční centrum AGEL s.r.o.
sídlo: Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice
telefon: 725 934 308, 777 725 764, 595 633 341
e-mail: gabriela.albrechtova@oca.agel.cz 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupení stížnosti, je poskytovatel povinen informovat stěžovatele.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje.